دسته: حکمرانی دانش

حکمرانی دانش

حکمرانی دانش چیست و به چه می‌پردازد؟ حکمرانی دانش با تنظیم روابط و شکل‌دهی فرهنگ، فرایندها، رویه‌ها، نگرش‌ها، ساخت‌ها و تعاملات، فواید متصور از هر نوع دانش را در ورطه عمل به بار می‌نشاند؛ به گونه‌ای که هیچ دانشی بلکه هیچ فکری در گذشته مورد غفلت و فراموشی قرار نگرفته و در عین حال قابلیت‌های […]